دوره 12 (شماره 1): شماره پیاپی 23 - بهار و تابستان 1396
Global Media JournalGlobal Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
مجله جهانی رسانه درگذشت آقای دکتر حسین شهیدی را به جامعه دانشگاهیان و محققان علوم ارتباطات و رسانه تسلیت می گوید....
دفتر مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی، واقع در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، از طبقه اول به طبقه پنجم، اتاق 523 انتقال یافته است....
مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی  بر اساس نامه شماره  181638/ 3  مورخ 13/9/1391 از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری درجه علمی-پژوهشی...
مجله جهانی رسانه به زودی دومین دوره کارگاه ویرایش و نگارش مقاله به شیوه ای پی ای 2011- نسخه ششم را برگزار خواهد کرد. برای اطلاعات بیشتر با شماره 61117808...
با توجه به اینکه اصول آکادمیک هر روز قاعده مند تر و دقیق تر می شود، مجله جهانی رسانه – نسخه فارسی از آذر ماه امسال (1390)، شیوه " ای پی ای 2011-...

Global Media Journal
 
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Global Media Journal
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.