استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره 8 (شماره 1): شماره پیاپی 15 - بهار و تابستان 1392
یادداشت سردبیرشماره 15 مجله جهانی رسانه در خرداد 1392 خورشیدی در حالی منتشر می شود که تغییرات تکنولوژیک در حوزه رسانه ها و آثار ارتباطی آنها بر روابط انسانی همچنان ادامه دارد.  از طرف دیگر فرآیند جهانی شدن نیز بر هنجارها و سازوکارهای درونی جوامع اثر گذار بوده است.  در سوی دیگر، مسائل دیگری از جمله تحلیل متن، مسائل سینمایی و بازنمایی گروهها در متون ارتباطی مطرح هستند.  همه این گرایشها و تغییرات، مسئولیت نشریات علمی را در تبیین این همه تغییرات، خطیرتر می کند.  اگرچه پاسخ علمی به چرایی این همه تغییرات توسط این مجله ممکن نیست اما مجله جهانی رسانه همچنان یکی از اهداف علمی خود را به...

Global Media Journal

Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal

Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.