استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
دوره 8 (شماره 2): شماره پیاپی 16 - پاییز و زمستان 1392
یادداشت سردبیرمجله جهانی رسانه پس از هفت سال فعالیت اکنون به گستره جدیدتری از مسائل ارتباطی پرداخته است.  مقاله اول با عنوان "نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت" توسط دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، دانشیار گروه روانشناسی تربیتی و مشاوره، دانشگاه تهران؛ آرش آذرنییاد، کارشناس ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران؛ پریا مهمان پذیر، کارشناس ارشد، روانشناسی تربیتی، دانشگاه تهران؛ دکتر حمید رضائیان، استادیار دانشگاه الزهراء ار ائه شده است.  این مقاله به ارزیابی نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش­بینی میزان وابستگی به اینترنت...

Global Media Journal

Global Media JournalGlobal Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal


Global Media Journal Global Media Journal Global Media Journal
Global Media Journal Global Media Journal
شامل اسامی افرادی که در به ثمر رسیدن این شماره مارا یاری نموده اند...
 
Global Media Journal Global Media Journal
این بخش شامل اسامی افرادی می باشد که به داوری مقالات در این شماره پرداخته اند...
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.