استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

امید علی مسعودی

(نویسنده مسئول)، استادیار گروه تبلیغ وارتباطات فرهنگی، دانشکده فرهنگ وارتباطات، دانشگاه سوره
ایمیل : oamasoodi[at]yahoo.com
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.