استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

سیده زهرا اجاق

(نویسنده مسئول)، استادیار پژوهشکده ارتباطات و مطالعات رسانه، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
ایمیل : zahraojagh1979[at]gmail.com
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.