استفاده از مقالات با ذکر منبع بلا مانع است
 
Global Media Journal
Return
Global Media Journal
 
Global Media Journal

دکترجعفر میرزایی پرکلی

(نویسنده مسئول)، استادیار گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه رازی کرمانشاه،
ایمیل : jmirzaeep[at]gmail.com
Copyright © 2008 Global Media Journal , University Of Tehran All Rights Reserved.