نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل نظرات کاربران وب سایت های تجارت اجتماعی بر اساس روش های متن کاوی و داده کاوی

دوره 11، شماره 2، پاییز و زمستان 1395، صفحه 163-179

بابک سهرابی؛ ایمان رئیسی وانانی؛ فرشته خداپرست