نویسنده = ������ ������������ ������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت های خبری الکترونیکی (ای نیوز کوال) با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

سید حبیب الله میرغفوری؛ مهدی حاتمی منش؛ سید علی محمد بنی فاطمه