نویسنده = �������� ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی عوامل موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌ای در شهر یزد

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

اکبر زارع شاه‌آبادی؛ مهدی نیک‌عهد