نویسنده = علی شکوری
تعداد مقالات: 5
1. کووید 19 و نابرابری اجتماعی: با تأکید بر شکاف دیجیتالی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-130

علی شکوری


3. منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران

دوره 5، شماره 2، پاییز و زمستان 1389

علی شکوری؛ امیرحسین غلامزاده نطنزی


4. اینترنت و هویت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1387

علی شکوری؛ مریم رفعت جاه