نویسنده = علی شکوری
منش و سبک مصرف موسیقی: مطالعه موردی جوانان شهر تهران

دوره 5، شماره 2، مهر 1389

علی شکوری؛ امیرحسین غلامزاده نطنزی


اینترنت و هویت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387

علی شکوری؛ مریم رفعت جاه