نویسنده = �������������� ���������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید از شرکت: مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

علی اکبر فرهنگی؛ عباس عباس پور؛ سهیلا بورقانی فراهانی؛ رضا عباچیان قاسمی