نویسنده = ���������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. ایدئولوژی تعامل؛ بازی رایانه‌ای به‌عنوان رسانه بازی پذیر

دوره 4، شماره 1، بهار و تابستان 1388

علیرضا دهقان؛ ابراهیم محسنی آهویی