نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. تبیین جامعه شناختی نقش شبکه های اجتماعی مجازی در جامعه پذیری سیاسی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 66-92

بابک احمدپور ترکمانی؛ مصطفی ازکیا؛ باقر ساروخانی