کلیدواژه‌ها = فضای مجازی
مطالعه تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر هویت جهانی: مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه سیستان و بلوچستان

دوره 12، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 67-88

اسفندیار غفاری نسب؛ عبدالطیف کاروانی؛ مهرداد نامداری


اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388

ناصر فکوهی؛ آذرنوش عیاری