کلیدواژه‌ها = اینترنت
طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت های خبری الکترونیکی (ای نیوز کوال) با رویکرد تحلیل عاملی

دوره 8، شماره 2، مهر 1392

سید حبیب الله میرغفوری؛ مهدی حاتمی منش؛ سید علی محمد بنی فاطمه


تحلیل وبلاگ‌های سیاسی – اجتماعی با رویکرد حوزه عمومی هابرماس

دوره 7، شماره 2، مهر 1391

علی ربیعی؛ زهره علی خانی؛ فرزاد غلامی


مطالعه رابطه بین ابعاد مختلف استفاده از اینترنت و احساس تجربه شده

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390

مجید موحد؛ روح الله مظفری؛ محبوبه کاووسی


اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی

دوره 4، شماره 1، فروردین 1388

ناصر فکوهی؛ آذرنوش عیاری


اینترنت و هویت اجتماعی

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387

علی شکوری؛ مریم رفعت جاه