رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم ستاره است فریدون جیرانی

دوره 10، شماره 2، مهر 1394

حسین علی اکبری هره دشت؛ لیلا حجاری؛ ناصر ملکی


خبر و جنگ نرم

دوره 8، شماره 1، تیر 1392

مهدی صباغیان بیدگلی؛ مهدی هوشیار


ارزیابی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران

دوره 8، شماره 2، مهر 1392

سفر سلیمان؛ فریبرز خسروی؛ زهرا حداد


ارزیابی استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی مبتنی بر رفتار مصرف‌کنندگان

دوره 9، شماره 2، مهر 1393

قاسم زارعی قرکانلو؛ اصغر مشبکی؛ اسدالله کردنائیج


نظریه اقتصاد سیاسی و پژوهش های ارتباطاتی

دوره 2، شماره 1، فروردین 1386

وینسنت مسکو؛ دیوید لوین