تعداد مقالات: 207

52. بازنمایی کلیشه‌های جنسیتی در رسانه: مطالعه ادبیات داستانی آل‌احمد

دوره 7، شماره 1، بهار و تابستان 1391

سید حسن حسینی؛ منصوره دشتی


53. ارزیابی خدمات گردشگری اینترنتی در ایران: مطالعه‌ی هشت وبگاه معرف

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

پویا علاء الدینی؛ نعیمه لشکری


54. ارائه مدل ورود صنعت انیمیشن ایران به بازار بین‌المللی با روش نظریه‌مبنایی

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 43-65

عظیم زارعی؛ داوود فیض؛ محمد اسدی


56. مطالعه‌ ترفندهای اجرایی تبلیغات تجاری با تأکید بر هنر تعاملی در سال‌های 2000 – 2017

دوره 14، شماره 1، بهار و تابستان 1398، صفحه 50-74

سید نظام الدین امامی فر؛ سمیه رسولی پور


58. نقش رسانه‌ها در اقناع افکار عمومی: مطالعه موردی طرح «انصراف از دریافت یارانه‌ها»

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 189-206

مهدی محسنیان راد؛ مهدی قدیری


60. رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم ستاره است فریدون جیرانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

حسین علی اکبری هره دشت؛ لیلا حجاری؛ ناصر ملکی


62. خبر و جنگ نرم

دوره 8، شماره 1، بهار و تابستان 1392

مهدی صباغیان بیدگلی؛ مهدی هوشیار


63. ارزیابی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران

دوره 8، شماره 2، پاییز و زمستان 1392

سفر سلیمان؛ فریبرز خسروی؛ زهرا حداد


65. ارزیابی استراتژی انتخاب رسانه تبلیغاتی مبتنی بر رفتار مصرف‌کنندگان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

قاسم زارعی قرکانلو؛ اصغر مشبکی؛ اسدالله کردنائیج


68. نظریه اقتصاد سیاسی و پژوهش های ارتباطاتی

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1386

وینسنت مسکو؛ دیوید لوین


69. مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1386

سعید معیدفر؛ کرم حبیب پور گتابی؛ احمد گنجی


70. مفهوم" رس"

دوره 3، شماره 1، بهار و تابستان 1387

ایرج رستگار


71. تحلیل روشهای بازنمایی ارزشها در وبلاگهای فارسی

دوره 3، شماره 2، پاییز و زمستان 1387

سوسن باستانی؛ مریم فرمهینی