نمایه نویسندگان

ا

 • اسکلار، دیوید جستاری درباره حفظ وارتقاء تصویری قوی از سازمان ملل: مطالعه برنامه ریزی ها از طریق نظارت بر افکار عمومی/رسانه ها و دستاوردهای مبتنی بر تصویر/مبتنی بر مسئله [دوره 2، شماره 2، 1386]
 • اسکندری، سینا تمدن و امپراطوری جهانی [دوره 2، شماره 1، 1386]
 • ایمانی جاجرمی، حسین تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1386]

ب

 • بهار، مهری تکنولوژی و تغییرات فرهنگی دینی [دوره 2، شماره 2، 1386]

ت

ح

 • حبیب پور گتابی، کرم مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1386]
 • حکیمی، رویا دنیای مجازی: بازار اطلاعاتی دموکراتیک توانا ساز یا سراب محدود کننده؟ [دوره 2، شماره 1، 1386]

د

ص

ظ

 • ظهوری، علیرضا دنیای مجازی: بازار اطلاعاتی دموکراتیک توانا ساز یا سراب محدود کننده؟ [دوره 2، شماره 1، 1386]

ف

 • فیروزآبادی، سید احمد تحلیلی بر وضعیت تبلیغات در سومین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1386]

ک

 • کاوسی، کاوه طراحی معماری یک عامل هوشمند تطبیقی برای جستجوی اطلاعات تجاری با استفاده از تئوری ترکیب اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1386]
 • کریمی، فاطمه جهانی- محلی شدن و معماری ایرانی- اسلامی: نگاهی به مسجد جامع اصفهان [دوره 2، شماره 2، 1386]

گ

 • گنجی، احمد مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1386]

ل

 • لوین، دیوید نظریه اقتصاد سیاسی و پژوهش های ارتباطاتی [دوره 2، شماره 1، 1386]

م

 • مسکو، وینسنت نظریه اقتصاد سیاسی و پژوهش های ارتباطاتی [دوره 2، شماره 1، 1386]
 • مشیری، بهزاد طراحی معماری یک عامل هوشمند تطبیقی برای جستجوی اطلاعات تجاری با استفاده از تئوری ترکیب اطلاعات [دوره 2، شماره 2، 1386]
 • معیدفر، سعید تحصیلات، رسانه‏ ها و آگاهی‏ ها [دوره 2، شماره 1، 1386]
 • معیدفر، سعید مطالعه پدیده استفاده‌ اعتیادی از اینترنت در بین نوجوانان و جوانان (25-15 سال) شهر تهران [دوره 2، شماره 2، 1386]

ن

ی