نویسنده = ��������������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. تعامل در فیس‌بوک و تاثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان

دوره 9، شماره 2، پاییز و زمستان 1393

مسعود کیانپور؛ صمد عدلی‌پور؛ حکیمه ملک‌احمدی