نویسنده = ������ ���������� ������ �������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. رمان پسامدرن و فیلم: نگاهی به ساختار و صناعات فیلم ستاره است فریدون جیرانی

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

حسین علی اکبری هره دشت؛ لیلا حجاری؛ ناصر ملکی