نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 3
1. طراحی مدل ارتقاء جایگاه بخش خصوصی در نظام مطبوعاتی ایران

دوره 10، شماره 2، پاییز و زمستان 1394

طاهر روشندل اربطانی؛ علیرضا بختیاری


2. مطالعه آثار تبلیغات تجاری تلویزیون ایران بر انگیزش های سرمایه گذاری

دوره 7، شماره 2، پاییز و زمستان 1391

طاهر روشندل اربطانی؛ فرانک سطوتی


3. مدیریت رسانه:گذار از مدیریت سازمانی به راهبرد فرهنگ ارتباطی

دوره 5، شماره 1، بهار و تابستان 1389

طاهر روشندل اربطانی؛ حسین مستقیمی