نویسنده = ���������� ������ ���������� ������������
تعداد مقالات: 1
1. پیشایندها و پیامدهای نگرش دانشجویان نسبت به تبلیغات رسانه‌های اجتماعی در دانشگاه سمنان

دوره 13، شماره 1، بهار و تابستان 1397، صفحه 1-21

عادل آذر؛ هوشمند باقری قره بلاغ؛ محمد کشاورز