تعداد مقالات: 207

201. تحلیل محتوای کیفی فیلم «جوکر» با رویکرد جرم‌شناسی فرهنگی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 77-98

حمیدرضا دانش ناری؛ سید حسین حسینی


202. کووید 19 و نابرابری اجتماعی: با تأکید بر شکاف دیجیتالی

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 99-130

علی شکوری


203. امکان‌سنجی استفاده از روش تأمین‌مالی‌جمعی تولیدات ‌نمایشی سازمان صداوسیما

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 106-130

سیاوش صلواتیان؛ بشیر حسینی؛ صابر نوری محب


206. مطالعه تأثیر کیفیت وبگاه و سرمایه اجتماعی بر هم‌آفرینی و نوآوری: با توجه‌ به نقش اشتراک دانش

دوره 15، شماره 1، بهار و تابستان 1399، صفحه 155-177

علی محمدی؛ فاطمه محمدی؛ الهام کامیابی


207. مطالعه‌ای درباره رضایت شغلی در میان روزنامه‌نگاران افغان

دوره 14، شماره 2، پاییز و زمستان 1398، صفحه 164-181

عادله کبیری؛ بشیراحمد بهروان