ارزیابی عوامل موثر بر گرایش به بازی‌های رایانه‌ای در شهر یزد

دوره 8، شماره 2، مهر 1392

اکبر زارع شاه‌آبادی؛ مهدی نیک‌عهد


اولویت بندی رسانه ها در حوزه های مختلف گردشگری با استفاده از روش VIKOR فازی

دوره 9، شماره 1، فروردین 1393

علی مروتی شریف‌آبادی؛ فائزه اسدیان اردکانی


ضرورت بانکداری الکترونیکی در شهر الکترونیک

دوره 3، شماره 1، فروردین 1387

رحمت میرزایی سروکلایی؛ نغمه الوندی


زبان جوانی در رادیو

دوره 6، شماره 1، فروردین 1390

آزاده شمسی


ارزیابی عوامل موثر بر محبوبیت تبلیغات در رسانه اجتماعی آنلاین

دوره 11، شماره 1، تیر 1395، صفحه 66-79

سید حسین سیادت؛ سجاد شکوهیار؛ سید امیر حسین سخی جوارشک


پدیدارشناسی نقش های جنسیتی زنان خانه دار در مواجهه با شبکه های اجتماعی مجازی

دوره 16، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 247-280

10.22059/gmj.2023.355124.1295

ابراهیم اخلاصی؛ احمد غیاثوند؛ سیده حمیده حسینی


تعامل در فیس‌بوک و تاثیر آن بر هویت مدرن جوانان شهر اصفهان

دوره 9، شماره 2، مهر 1393

مسعود کیانپور؛ صمد عدلی‌پور؛ حکیمه ملک‌احمدی


شکاف دیجیتالی

دوره 1، شماره 2، مهر 1385

مریم نورائی نژاد