نویسنده = �������� ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بازنمایی سینمایی بافت سیاسی ایران؛ تحلیل گفتمان انتقادی موردی فیلم «هویت»

دوره 13، شماره 2، پاییز و زمستان 1397، صفحه 171-188

عبدالله بیچرانلو؛ محمدحسن هاشم خانلو