راهنمای نویسندگان

نویسندگان محترم، مقاله خود را با  شیوه نامه نگارش مقالات علمی به روش ای پی ای 2017-2018 - مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی  تطبیق داده و پس از اطمینان از رعایت تمام نکات و جزئیات ذکر شده، مقاله خود را برای مجله ارسال نمایند.

شایان توجه است که مجله جهانی رسانه از تمامی امکانات موجود جهت کنترل رعایت انصاف در ارجاعات استفاده کرده و در خصوص «عدم تقلب علمی» سختگیری می‌نماید.

فهرست نکات ساختاری و ویرایشی

 براینگارش مقالات علمی به زبان پارسی

 

این فهرست بر اساس فهرست پیشرفته APA 2017-2018 (نسخه انگلیسی) نوشته شده و سپس به منظور استفاده برای نگارش مقالات علمی به زبان پارسی، بر اساس نکات ویرایشی در زبان پارسی بازنویسی و تنظیم شده است.  باید اضافه شود که اصول نگارش مقاله برای مجله جهانی رسانه که توسط دکتر حمید عبداللهیان[1] [2] و همکارانشان (دکتر پویا علاءالدینی و دکتر نرسسیانس) مدون و به این فهرست اضافه، و در خرداد 1397 بروز-رسانی شده است.  همچنین باید تاکید شود که تنها روش ارجاع دهی مورد قبول در مجله جهانی رسانه روش [3] APA  2017-2018- 6th Edition   است و منابع با رعایت تمام جزئیات در این روش ارجاع دهی باید نوشته شوند.

نویسندگان محترم مقالات، توجه داشته باشند که پس از تطبیق دادن مقاله خود با فهرست زیر و اطمینان از رعایت تمام موارد ذکر شده، مقاله را برای مجله جهانی رسانه ارسال نمایند. 

نام اساتید محترم، به عنوان نویسنده اول قید شود.  توجه فرمایید که اصلاحات درخواستی داوران باید توسط اساتید محترم انجام شود.

 

ضمنا نام فایل مقاله را به شکل زیر با واژگان لاتین درج نمایند

Family Name. Given name. Submission to GMJ. Month.Day.Year

و در دو شکل وورد 2016 و پی دی اف ذخیره و ارسال نمایند.

 

نویسنده محترم باید فهرست زیر را در قسمت زیر تطبیق یک به یک علامت بزند بدین معنا که مقاله اش را با این مدل تطبیق داده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

تطبیق

ساختار و فرم مقاله

 

طول عنوان مقاله بیش از 12 کلمه نیست.

 

نام نویسندگان، عنوان سازمانی نویسندگان و ایمیل آن ها در صفحه عنوان آمده است .

 

مقاله مشتمل بر چکیده فارسی، واژگان کلیدی، مقدمه، طرح مسئله (شامل الف- تشخیص مسئله، ب- شناخت آن و ج- بیان شفاف آن)، بدنه اصلی (نظریه، روش تحقیق، فرضیه، یافته ها، تحلیل) نتیجه گیری و فهرست منابع  است.

 25 درصد از مباحث به بخشهای طرح مساله، نظریه و روش اختصاص یابد و 75 درصد به یافته ها، بحث و نتیجه گیری و منابع.

 

عنوان مقاله، چکیده، بدنه اصلی مقاله و منابع هر کدام در صفحات جداگانه آغاز می شوند.

 

چکیده مقاله 150 تا 250 کلمه است.

 

واژگان کلیدی حداکثر 5 کلمه هستند.

 

عنوان بخش های مختلف مقاله (مقدمه، طرح مسئله، بخش های مختلف بدنه اصلی) با توجه به محتوای هر بخش انتخاب شده و از انتخابعناوینکلیپرهیز شده است.

 

از بخشهایی به نام اهمیت پژوهش، پیشینه پژوهش، اهداف پژوهش استفاده نشده است و این بخشها به عنوان بخشی از طرح مسئله مطرح شده اند. تعریف مفاهیم نیز در دل چارچوب نظری قرار گرفته و از طرفی عنوان «چارچوب نظری» به فراخور نظریه، انتخاب شده است.

 

داخل متن کلمات انگلیسی به کار نرفته است و نام نویسندگان منابع غیرپارسی به پارسی برگردانده شده است.

 

مقاله پاورقی ندارد و توضیحات ضروری و اسامی اشخاص به انگلیسی قبل از منابع، در پی نوشت آمده است.

 

مقاله با قلم فارسی نازنین شماره 14 و بخش انگلیسی مقاله با قلم تایمز نیو رومن شماره 12 تایپ شده است.  پس از هر نقطه رعایت دو فاصله و پس از هر ویرگول رعایت یک فاصله الزامی است.

 

عناوین بخش های مختلف مقاله با قلم فارسی نازنین شماره 14 بولد نوشته شده است.

 

1.5 فاصله بین خطوط گذاشته شده است.

 

سطر اول همه پاراگراف ها با استفاده از نرم افزار ورد به اندازه‌ی 9/0 به داخل متن آمده است (به استثنای چکیده و عنوان جداول و تصاویر).

 

حاشیه صفحات 2.5 سانتیمتر است.

 

شماره صفحات مقاله، از صفحه عنوان آغاز شده و در بالای صفحه، سمت چپ آمده است.

 

حجم مقاله (با احتساب منابع و پی نوشت ها) بیش از 7000 کلمه نیست. تاکید می شود که در هر صورت مقاله بیش از 20 صفحه نباشد. 

 

چکیده انگلیسی مقاله بصورت مبسوط (extended abstract) شامل عنوان مقاله، نام نویسندگان، عنوان نویسندگان و ایمیل آن ها و همچنین متن مبسوط و کلید واژگان در فایل جداگانه ورد (1000 تا1200 کلمه)  آمده است.  منظور از چکیده یا متن مبسوط، داشتن بخشهای زیر است: مقدمه، نظریه و روش، یافته ها، نتیجه گیری، اشاره به دستاورد برجسته مقاله، و منابع است.  تاکید می شود که اشاره به دستاورد، مهمترین نکته یک مقاله

علمی-پژوهشی است.

 

 

 

 

 

 

تطبیق

کلمات و جملات

 

جملات به زبان گذشته نوشته شده اند.

 

جملات معلومند و نه مجهول، یعنی جملات فاعل دارند و فعل جملات مجهول نیست.

 

فاعل و فعل جملات هماهنگند.

 

جملات مبهم نیستند.

 

انواع طول جملات و اشکال مختلف جمله نویسی به کار رفته اند تا اطمینان حاصل شود که جملات شبیه هم نیستند. 

 

از زبان غیر علمی استفاده نشده است .

 

واژگان غیرعلمی و غیر روش شناختی نظیر «بررسی» به کار برده نشده اند بلکه واژگان روش شناختی مانند مطالعه، تبیین، تحلیل، سنجش، ارزیابی، تفسیر و ... به فراخور نوع روش شناسی مقاله جایگزین شده اند .

 

عبارات محاوره ای و اصطلاحاتی که مخصوص صنف خاصی هستند به کار نرفته اند زیرا یک) ممکن است برای خواننده نامفهوم باشد، دو) غیرحرفه ای به نظر برسد، سه) بحث را ضعیف کند و چهار) فضای نوشتن را هدر دهد.

 

وقتی که مراحل تحقیق توضیح داده شده است از ضمایر اول شخص (من، ما) و یا از واژه نویسنده استفاده شده است .

 

هیچ جمله ای با حروف ربط نظیر و، زیرا، چون و اما آغاز نشده است.

 

از قیدها در ابتدای جملات استفاده بیش از اندازه نشده است (مانند: متاسفانه، در نتیجه، ...).

 

صفات غیر ضروری حذف شده اند تا جملات موجزتر باشند.

 

املای کلمات[4] از جمله قواعد مربوط به همزه ( مثل: مسئله، سئوال، جزئی، رئالیسم و...) و قواعد مربوط به کلمات مجزا و مرکب (نظیر: آنها، کتاب ها، به گونه ای؛ هماهنگ و ...) رعایت شده است.

 

نشانه گذاری ها (نقطه، ویرگول، نقطه ویرگول، گیومه، پرانتز، خط فاصله و علامت سئوال) به  درستی  انجام شده است.

 

از گذاشتن علائم فتحه، کسره و ضمه پرهیز شده است.

 

طول جملات کوتاه است.   طول یک جمله نباید بیش از یک خط و نیم باشد.

 

هیچ جمله ای  بدون پایان نیست.

 

 

 

 

تطبیق

پاراگراف ها

 

هر پاراگراف با یک جمله مقدماتی آغاز می شود.

 

جمله مقدماتی مرتبط با کل تحقیق و موضوع مقاله است.

 

هر پاراگراف بلندتر از یک جمله است اما نه به بلندی یک صفحه از مقاله.

 

نقل قول ها به طور مناسب و موثر برای تقویت استدلال ها، عقاید و بحث اصلی مقاله به کار رفته اند. نقل‌قولهای یک و  نیم خطی داخل گیومه «» قرار گیرد. اگر بیش از یک خط و نیم است با فونت 12 بصورت پاراگراف فرو رفته با حاشیه دو طرفه 1 قرار گیرد.

 

هر پاراگراف با یک جمله نتیجه گیری تمام می شود.

 

پاراگراف ها مبهم نیستند (هر پارگراف به تنهایی و مستقل از متن مقاله، مفهوم است).

 

تطبیق

جداول و تصاویر

 

در هر صفحه تنها یک جدول یا تصویر به کار رفته است. سعی شده تا جداول پارگی نداشته باشند. توضیح جداول در بالای جدول قرار گیرد. توضیح عکس و نمودار در پایین شکل قرار گیرد.  فاصله ها در جداول 1 باشد.

 

اگر تصاویر از متن دیگری گرفته شده، حق مولف رعایت شده است.

 

همه تصاویر و جدول ها ضروری هستند (زیرا اطلاعات مربوط به آن ها را به آسانی و به طور موثر در قالب جملات نمی توان توضیح داد).

 

تصاویر واضح، غیرپیچیده و بدون اطلاعات غیرضروری هستند.

 

همه موارد از جمله ستون ها، ردیف ها و ... به درستی نامگذاری و مرتب شده اند .

 

همه جدول ها و تصاویر به همان ترتیبی که در متن مقاله اشاره شده است، آمده اند. 

 [1] http://gmj.ut.ac.ir/rahnamyeNegaresh.aspx

[2] http://tehran.academia.edu/HamidAbdollahyan/Teaching/29273

[3] www.actx.edu/library/filecabinet/208

[4] به کتاب های زبان و نگارش پارسی دانشگاهی مراجعه شود.