مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (GMJ) - فرایند پذیرش مقالات