اهداف و چشم انداز

  • اهداف
  1. معرفی فضاهای مفهومی مرتبط با ارتباطات جهانی، بین فرهنگی،‌ بین‌الملل و منطقه‌ای
  2. ترویج و گسترش تخصص­ محور شدنِ نشریاتِ دانشگاهی در ایران
  3. توسعۀ مبانی و ادبیات مرتبط با حوزه­ های موضوعی نشریه، در میان پژوهشگران
  4. تلاش در راستای برقراری پیوند میان تولیدات علمی و سیاستگذاری­ های ملی

 

  • چشم انداز:
  1. گسترش پژوهش‌های مرتبط با قلمروء نشریه در ایران
  2. تبدیل شدن به پایگاهی برای نشر پژوهش ­های شاخص و نظریه­ پردازی صاحبان فکر و اندیشه در ایران و جهان
  3. فائق آمدن بر موانع زبانی و ایفای نقشی واسط میان فارسی زبانان منطقۀ آسیای میانه، قفقاز و خاورمیانه در حوزۀ ارتباطات
  4. مطالعه و تمهید لوازم برای گسترش ارتباطات و همکاری دوسویه با مجامع بین ­المللی مرتبط، نشریات داخلی و خارجی فعال و خصوصاً دیگر نسخ «مجلۀ جهانی رسانه» در دنیا