مجله جهانی رسانه - نسخه فارسی (GMJ) - اهداف و چشم انداز