بانک ها و نمایه نامه ها

مجله جهانی رسانه اولین مجله علمی الکترونیک به زبان فارسی در ایران بوده و از مجلات دانشگاه تهران می باشد که درCambridge Sociological Abstract (CSA)  و سایت (www.srlst.com)، یا ISC که مربوط به مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری، وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوریست، و در DOAJ ، EBSCO , index copernicus ایندکس می شود.