کلیدواژه‌ها = آمادگی الکترونیک و شاخص فرصت های دیجیتالی DOI
تعداد مقالات: 1
1. شکاف دیجیتالی

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1385