تصویر و اسطوره: تحلیل نشانه‌شناختی تصاویر روی جلد مجله ی عامه‌پسند چلچراغ

نویسندگان

1 استادیار، گروه علوم اجتماعی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه اصفهان

2 استادیار دانشگاه کردستان

3 دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اجتماعی- مطالعات فرهنگی، دانشگاه کاشان

چکیده

هدف مقاله حاضر آن است که از منظری نشانه‏شناختی طرح‌های روی جلد مجله چلچراغ را تفسیر کرده، و رمزگان ایدئولوژیکی آن را تحلیل نماید. به منظور نیل به این هدف، چارچوب مفهومی و روش شناسی این تحلیل ملهم از رویکرد رولان بارت تنظیم شده است. توضیح آنکه، مجلات عامه‏پسند در طرح روی جلد خود، تصاویر ویژه‌ای از واقعیت را بازنمایی می‏کنند. از منظر بارت این بازنمایی متأثر از ایدئولوژی مجله است که تلاش دارد با اسطوره‌سازی، بازنمایی خود را بدیهی ساخته و آن را طبیعی جلوه بدهد. به لحاظ روش شناسی نیز از میان 144 طرح روی جلد، شش طرح به شیوه «نمونه‌گیری حاد» به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند و بعد از تضمین اعتبار، آنها را مورد تحلیل قرار دادیم. برخی از نتایج تحلیل نشان می‏دهند که ایدئولوژی مجله چلچراغ یک ایدئولوژی انتقادی است که با توسل به اسطوره‏ی قهرمان، اسطوره‏ی ویرانی، اسطوره‏ی کمال زنانه، اسطوره‏ی مردمی بودن، اسطوره‏ی سیاه‏نمایی و اسطوره‏ی مادرانگی مبادرت به بدیهی‌سازی علایق و منظرهای خود می‏کند. این ایدئولوژی از برنامه‏های فراغتی دولت، انحلال خانه‏ی سینما، آلودگی هوا، طرح ممنوعیت خروج دختران زیر 40 سال از کشور، رسانه‏ی ملی انتقاد کرده و از عملکرد برنامه نود و مجری آن و علایق گروه­های واگرا از نظام فرهنگی مرکزی، حمایت می‏نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Image and Myth: a Semiotic Analysis of the Pictures on the Cover Page of Chelcheragh Popular Magazine

نویسندگان [English]

  • Rahman Veisi 1
  • Marzieh Askari 2
  • Ehsan Aqababaee 3
چکیده [English]

The objective of this paper is to offer an interpretation of the pictures on the cover page of chelcheragh magazine that is known as a popular magazine. This interpretation aims at decoding ideological codes of the pictures and discovers how magazine uses these codes to naturalize some myths. We offer Roland Barthes’s approach to decoding images as framework for a semiotic analysis of the cover page pictures of chelcheragh magazine. It should be noted that popular magazines represent the external reality according to their ideological stance. The present paper aims at investigating some samples from the cover pages of the Chelcheragh magazine in order to reveal the magazines concealed ideology. Methodologically, some six cover page images from among 144 images were selected based on the critical case-sampling model. When the validity of the sampling method was guaranteed, then we analyzed the samples in according to the above-mentioned semiotic methodology. Some of the results show that Chelcheragh magazine uses a critical ideology toward the dominant cultural order. The myths used by the magazine include myth of hero, myth of destruction, myth of transcendent femininity, myth of being popular, myth of motherhood, and myth of black exponential. Theses myths provide the ideological interests of the magazine and contribute to naturalizing worldviews and interests of the magazine. Such ideology criticizes the government’s policy on leisure time of the youth, National Broadcasting Corporation, air pollution; the government is shutting down of the house of cinema, and the ban on the women’s travel to foreign countries by themselves. At the same time, the images support the critical TV program called “90” which critically reviews Iran’s soccer league games. The images also, support the movements that are divergent in relation to the dominant cultural system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ideology
  • myth
  • denotation
  • connotation
  • Chelcheragh magazine