تحلیل رویکرد دانشجویان تحصیلات تکمیلی کتابداری و اطلاع‌رسانی به امکانات وب 2.0 : مطالعه موردی دانشگاه فردوسی و دانشگاه پیام‌نور مشهد

نویسندگان

1 کتابدار، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

2 استادیار، گروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه بین المللی امام رضا

3 استادیارگروه علم اطلاعات و دانش شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف این مقاله پژوهشی این است که میزان آشنایی و استفاده دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه فردوسی و پیام‌نور مشهد از ابزارها و امکانات وب2 را تعیین کرده و همچنین دیدگاه آنان را در مورد استفاده از این ابزارها مورد مطالعه قرار دهد. این پژوهش کاربردی به روش پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش، تمامی دانشجویان تحصیلات تکمیلی شاغل به تحصیل در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی در دو دانشگاه فردوسی و پیام‌نور مشهد بودند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق‌ساخته استفاده کردیم. تعداد نمونه آماری طبق جدول مورگان 140 نفر بود که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، پرسشنامه را به اعضای نمونه توزیع کردیم و 76 نفر به پرسشنامه پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که آشناترین ابزار وب2 در میان هر دو جامعه پژوهش، وبلاگ و ناآشناترین و کم‌استفاده‌ترین ابزار، سایت‌های فهرست‌نویسی اجتماعی بود. پراستفاده‌ترین ابزار در میان دانشجویان دانشگاه فردوسی، ویکی و در میان دانشجویان دانشگاه پیام‌نور، وبلاگ بود. بین نوع دانشگاه محل تحصیل و آشنائی دانشجویان با ابزارهای وب2 رابطه وجود داشت ولی بین نوع دانشگاه محل تحصیل و استفاده از این ابزارها رابطه وجود نداشت. همچنین، هر دو جامعه پژوهش، تأثیر استفاده از ابزارهای وب2 را در به اشتراک‌گذاری دانش با دیگران، در حد متوسط ارزیابی کردند به غیر از ابزار وبلاگ که تأثیر آن در به اشتراک‌گذاری دانش با دیگران بیش از حد متوسط بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Graduates Students Approach towards Web 2.0: A Case Study of the Library and Information Science Students in Mashhad

نویسندگان [English]

  • Robabeh Gharaee 1
  • Iraj Radad 2
  • Masoumeh Tajafari 3
چکیده [English]

The main objective of this paper is to determine how familiar the Library and Information Science graduate students at Ferdowsi University of Mashhad (FUM) and Payame Noor University of Mashhad (PNUM) are with capabilities of Web 2.0. We will also indicate the results of our study on the attitudes of the student on the use of web 2.0 capabilities. In order to do so we chose all Library and Information Science graduate students at FUM and PNUM to construct the unit of our analysis. Then a sample extracted from our unit of analysis which reached to 140 graduate students from FUM and PNUM. Then we used the researcher-made questionnaire to collect the necessary data. The questionnaire was then distributed among the sample members, based on the stratified random sampling and eventually some 76 valid questionnaires were collected to be suitable for further analysis. Some of the research findings indicate that the most popular Web 2.0 tools used by the research samples from FUM and PNUM turn out to be Weblog and the least popular one was social cataloging sites. Also, the most used Web 2.0 tools among FUN students were Wiki while PNUM students used Weblogs. It should also be noted that there was a significant relationship between the type of university the graduate students studied in and their familiarity with Web 2.0 tools. This is while no significant relationship existed between the type of university and the use of Web 2.0 tools. The findings also indicated that two research populations had considered the impact of Web 2.0 tools on knowledge sharing to be a moderate impact. They instead considered the impact of Weblogs on knowledge sharing to have been above average.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Web 2.0
  • graduate students
  • library and information science
  • Ferdowsi University of Mashhad
  • Payam Noor University of Mashhad