طراحی مدل سنجش کیفیت خدمات سایت های خبری الکترونیکی (ای نیوز کوال) با رویکرد تحلیل عاملی

نویسندگان

1 دانشیار گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

2 کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد

چکیده

مساله مقاله به فقدان مدلی مربوط می شود که برای تحلیل کیفیت سایت­های خبری ضروری به نظر می آید. امروزه این سایت­ها، با توجه به قابلیت­های چند رسانه ­ای و عدم وجود محدودیت در زمان و مکان انتشار اخبار، کاربران زیادی دارند. از اینرو ارائه­ ی مدلی نظام­ مند برای ارزیابی کیفیت سایت­های خبری که گردانندگان آن­ها بر اساس مدل پیشنهادی به شناسایی و رفع نقاط ضعف و تقویت نقاط قوت سایت­های خود بپردازند واجد اهمیت است و پژوهش حاضر به­ طور مشخص به آن می­پردازد. در بعد کلان هم به دنبال ارتقای کیفیت سایت­های خبری کشور بر اساس شناسایی نیازهای مخاطبان است. در راستای این اهداف ابتدا بر اساس نظرات خبرگان و ادبیات موضوع در حوزه سایت­ها، 51 مؤلفه­ی مهم مرتبط با کیفیت سایت­های خبری شناسایی و سپس از مخاطبان این سایت­ها خواسته شد تا میزان اهمیت هر یک از آن­ها را طی پرسشنامه­ ای تعیین کنند. سرانجام، داده­ های به دست آمده در قالب تحلیل عاملی تائیدی تجزیه و تحلیل شدند. در نیتجه این پژوهش، مدلی تدوین شد که در آن زمینه­ های بهبود کیفیت سایت­های خبری با تاکید بر دو مفهوم عمده ارائه شده است. مفهوم اول، بر جنبه­ های مشترک میان تمامی سایت­ها همچون جذابیت و دسترسی به سایت تاکید دارد و مفهوم دوم، بر جنبه­ های خصوصی سایت­های خبری مانند اخبار و نحوه ­ی ارائه اخبار و اطلاعات استوار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Evaluating Services Quality of Electronic News Sites (E-News-Qual) by Factor Analysis

نویسندگان [English]

  • Seyed Habibollah Mirghafoori 1
  • Mehdi Hatami Manesh 2
  • Seyed Ali Mohammad Banifateme 2
چکیده [English]

It is now a known fact that media users prefer electronic news sites over traditional mass media, mainly because they provide wider range of capabilities and yet they do not perform the same limitations that time and location enforce on mass media users. As the number of electronic news sites increases so does their users, however, there has not been any development in designing a model that can be used to evaluate the efficiency of such sites. It seems therefore plausible to set the purpose of this study on designing a model that can be used to evaluate the service quality of such electronic news sites. We claim this model can contribute to improvement of such sites through evaluating their strengths and weaknesses by such model. The paper will also seek grounds of applying this model to evaluation of electronic news sites in Iran, with a focus on what the main priorities of Iranian users are. For this purpose, we first launched a literature review on web-qual and also interviewed selected experts to see what their opinions are. This led to identifying 51 dimensions and indicators as tools of measuring quality of such sites. We then used such dimensions and indicators in the form of questions that were inserted in a questionnaire. We then selected a number of users of electronic news sites to find out whether they also consider such dimensions and indicators as proper tools for evaluating strengths and weaknesses of electronic news sites. The data were then collected and analyzed using confirmatory factor analysis. The results helped us to design a model in which modes of improving sites were identified. Such model functions based on considering two elements: 1- the first element focuses on common aspects of all electronic sites such as attraction and accessibility; and, 2- the second element focuses on specific aspects of the site such as how news is delivered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • factor analysis
  • Internet
  • Electronic news sites
  • Services Quality
  • Web-qual
  • factor analysis
  • E-news-qual