نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش بینی میزان وابستگی به اینترنت

نویسندگان

1 دانشیار، گروه مبانی روانی آموزش و پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد روانشناسی تربیتی، گروه مبانی روانی آموزش و پرورش، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

3 استادیار گروه روانشناسی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه الزهراء

چکیده

این مقاله به ارزیابی نقش خودکارآمدی تحصیلی و ابعاد اهمالکاری تحصیلی در پیش­بینی میزان وابستگی به اینترنت می­پردازد. برای این منظور، در میان دانشجویان دانشکده­ های علوم رفتاری و فنی­ مهندسی دانشگاه تهران به عنوان واحد تحلیل این مطالعه، به شیوه­ ی تصادفی خوشه­ ای نمونه­ گیری انجام شد. در این نمونه گیری 408 نفر (219 پسر و 189 دختر) برای اجرای پیمایش، انتخاب شدند. جهت جمع ­آوری داده­ ها از ابزارهای وابستگی به اینترنت دیویس (2001)، خودکارآمدی تحصیلی اون و فرانمن (1988) و اهمالکاری تحصیلی سولومون و راث بلوم (1984) استفاده شد. برخی از یافته­ های توصیفی نشان می دهند که اولویت­های جستجوی اینترنتی دانشجویان به ­ترتیب، چک­ کردن پست الکترونیک، رفتن به شبکه­ های اجتماعی و ذخیره اطلاعات، استفاده از سایت­های خبری و رسانه­ ای، چت­ کردن و موزیک، بازی­های اینترنتی، بدون هدف پرسه­ زدن و سرزدن به سایت­های غیر متعارف بود. همچنین، آزمون همبستگی پیرسون نشان داد که اهمالکاری در انجام تکالیف و اهمالکاری در آماده­ کردن مقاله­ های پایان ­ترم با وابستگی به اینترنت رابطه مثبت و معنی­دار و با خودکارآمدی تحصیلی رابطه منفی و معنی­داری دارند. اهمالکاری در آماده ­کردن امتحان با وابستگی به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی همبستگی نداشت. اما بین وابستگی به اینترنت و خودکارآمدی تحصیلی رابطه همبستگی منفی مشاهده شد. آزمون رگرسیون گام­ به­ گام نیز نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی در پیش­بینی میزان وابستگی به اینترنت نقش اصلی را دارد و در گام دوم اهمالکاری در انجام تکالیف توانست نقش معنی­داری ایفا کند. بر اساس یافته­ ها، دانشجویان پسر در مقایسه با دانشجویان دختر وابستگی بیشتری به اینترنت گزارش کردند. بنابراین، می­توان نتیجه گرفت که وابستگی به اینترنت پدیده ­ای شایع در بین دانشجویان است و پیشنهاد می شود برای افزایش خودکارآمدی تحصیلی دانشجویان برنامه های همکاری جمعی ارائه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Academic Self-efficacy and Some Aspects of Academic Procrastination on Prediction of the Levels of Dependency on Internet

نویسندگان [English]

  • Masoud Gholamali Lavasani 1
  • Arash Azarniad 2
  • Paria MehmanPazir 2
  • Hamid Rezaian 3
چکیده [English]

This paper will examine the role of academic self-efficacy and academic procrastination of selected student samples on predicting levels of dependency on internet use. In order to do this research, we first considered students at the faculty of behavioral psychology as well as students at the faculty of engineering to be the unit of our analysis. Then we ran a random cluster sampling technique to determine the sample size. In the end, 408 samples (219 male and 189 female) were selected. In order to collect data, we used dependency scale (IDS, Davis, 2001), college academic self-efficacy questionnaire, (CASEA, Owen & Fronman, 1988), and procrastination assessment scale-students (PASS; Soloman & Rothblum, 1984). Some of the findings indicate that students’ main reasons to visit internet include: checking email messages, using social networks and gathering information, surfing through media sites, chatting, listening to music, playing internet games, wandering aimlessly, and viewing pornography. Some other findings indicate that procrastination in preparing assignments and procrastination in preparing term papers had a positive and meaningful correlation with dependency on internet. In turn, it had a negative and meaningful relationship with academic self-efficacy. This is while procrastination in preparing for exams had no significant relationship with internet dependency and academic self-efficacy. Also, the results indicate that there is a negative and significant relationship between internet dependency and academic self-efficacy. The stepwise regression analysis also indicates that academic self-efficacy has a main role in predicting internet dependency. Also, procrastination in preparing assignments has a significant role in predicting internet dependency. The results also show that the mean scores of male students in internet dependency are higher than that of the female students. As a result, it can be argued that internet dependency is an epidemic phenomenon among students causing low levels of academic self-efficacy and procrastination in preparing assignments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet dependency
  • Academic Procrastination
  • preparing assignments
  • preparing for exams
  • preparing term paper
  • academic self-efficacy