ارزیابی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش آموزان شهر تهران

نویسندگان

1 استاد، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پداگوژی تاجیکستان

2 استادیار، سازمان اسناد و کتابخانه ملی

3 دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی، دانشگاه پداگوژی تاجیکستان

چکیده

مقاله حاضر به شناخت جامعه دانشجویی و دانش آموزی نسبت به ابعاد سواد رسانه ­ای پرداخته است. همچنین این مقاله به تبیین میزان سواد رسانه ­ای و عوامل مرتبط با آن چون میزان تحصیلات، میزان استفاده از تلویزیون، سن و جنس در بین دو جامعه آماری پرداخته است. با بهره ­گیری از روش پیمایشی و استفاده از ابزار پرسشنامه بر روی 440 دانش آموز و 400 دانشجو با روش نمونه­ گیری خوشه­ ای چند مرحله­ ای، داده ­ها جمع­آوری و با استفاده از SPSS تجزیه و تحلیل شده ­اند. بر اساس نتایج به دلیل ضعف بعد ادراکی سواد رسانه ای دانشجویان و دانش­ آموزان تهرانی، آنها قادر به انتخاب آگاهانه از میان فرستنده های متعدد، عمل مستقل و کنترل در مرحله مصرف نیستند و نیازمند آموزش هستند تا به ابزار تحلیل و ارزیابی تولیدات رسانه ­ای مجهز شوند. همچنین دانش­ آموزان سواد رسانه­ ای و درک دانش موجود در رسانه­ ها را معادل "توسعه سواد سنتی" می­دانند و دانشجویان آن را معادل "آموزشی که فرد را قادر به درک نحوه کار با رسانه ها" می­کند و نیز "معنی سازی" دانسته اند. نتایج نشان می­دهند در شرایطی که درک دانش آموزان از هدف سواد رسانه ای بیشتر معطوف به " درک موقعیت­های موجود در رسانه ها " بوده، نگرش دانشجویان" استدلال نقادانه، ارزیابی عملکرد، توانایی گزینش و انتخاب و دستیابی به موقعیت پیشرو" عنوان شده است. نتایج وجود رابطه معنادار میان سن و جنس با میزان سواد رسانه ای دانش آموزان و دانشجویان را نیز نشان می­دهند. همچنین رابطه بین میزان تحصیلات و سطح سواد رسانه ای در بین دانشجویان معنادار است اما در بین دانش آموزان معنادار نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Assessing Media Literacy between university and pre-university Student of Tehran

نویسندگان [English]

  • Safar Soleiman 1
  • Fariborz Khosravi 2
  • Zahra Haddad 3
1
2
3
چکیده [English]

Regarding the media literacy, this article examines the question of how aware the university and high school students in Tehran are. Using the theories of James Potter, political economy, social responsibility and education information, this study seeks to answer the above question regarding the media literacy of Tehrani students. We will also explain the degree of media literacy using variables such as age, sex, and level of education and the use of television. Methodologically, it is a survey research based on 440 samples from university students as well as 400 samples from high school students. Some of the findings indicate that university and school students in Tehran demonstrate some weak levels of cognition of the media literacy. Because of such weak dimension, the students are not able to make conscious choices between various media and they can not take independent action. Such phenomenon causes them to be in need of retraining measures that can help them take critical approach towards media choices and media consumption. We believe the retraining will equip them with the tools to analyze and evaluate media products. Some other findings indicate that the perception of sample group towards media literacy can be identified. For example, the school students considered the definition of media literacy as equivalent to traditional literacy, while university students found it as the training that makes an individual to be able to understand the media interaction process. The students also considered it as a process that can improve their ability to make sense of the media. Also, the perception of school students about media literacy relied on what they considered to be an understanding of the current situation of the media, rather than considering it as tool that improved their critical and independent thinking. This is while the university students stated that the main purposes of media literacy include critical and independent thinking, ability to choose and ambition to achieve a leading position. It should also be mentioned that the findings indicate that there has been a meaningful correlation between the age and media literacy of school and university students. The relation between age and gender of the university students with media literacy revealed that the boys have more media literacy compared to the girls. The relation between age and gender among school students were indifferent for the both genders. There was also a meaningful correlation between education level of university students and level of media literacy while such a correlation did not exist among school students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • media literacy
  • Educational training
  • school student
  • university student
  • Iran