ضریب نفوذ ماهواره و ارزیابی شهروندان تهرانی از برنامه‌های آن: مطالعه ای در جامعه‌شناسی رسانه

نویسندگان

1 استاد، جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 دانشجوی دوره دکتری گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

ماهواره یکی از مهمترین ابزارهای ارتباطی در دنیای کنونی محسوب می‌شود. دو نقطه نظر اساسی در مورد استفاده از ماهواره وجود دارد یکی بیشتر به جنبه‌های مثبت و کاربردی آن توجه دارد و دیگری بر اثرات منفی آن تأکید می‌کند. این مقاله در نظر دارد ضریب نفوذ ماهواره را در شهر تهران مطالعه کرده و با یک رویکرد جامعه شناختی رسانه به تحلیل آن بپردازد. همچنین تحلیل انتقادی عملکرد رسانه ملی و ماهواره از اهداف این پژوهش است. روش پژوهش از نوع پیمایش و در میان شهروندان بالای 18 سال تهرانی است که با روش نمونه‌گیری ترکیبی، خوشه‌ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انجام گرفته و حجم نمونه 400 نفر است. از یافته‌های این تحقیق اینکه، در حدود 60 درصد شهروندان تهرانی دارای ماهواره هستند. آنها برنامه‌های ماهواره‌ای را جذاب تلقی نموده و معتقدند شبکه‌های داخلی و رسمی از قابلیت اعتماد پایینی برخوردارند. همچنین پاسخگویان اظهار داشته‌اند که برنامه‌های رسانه ملی، نجیب و در جهت ارزشهای مذهبی و ملی است. آنها معتقدند که برنامه‌های ماهواره‌ای بر میزان ترویج خشونت و فساد اخلاقی اثر افزایشی دارند. همچنین شهروندان تهرانی از سواد رسانه‌ای نسبتا مناسبی برخوردار هستند و به خوبی به تأثیر منفی ماهواره آگاهند اما مابه‌ازای داخلی برای جایگزین کردن آن در دسترس ندارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Rate of Satellite’s Influence in Tehran’s Population: A Sociological Approach to Social Aspects of Mass Media

نویسندگان [English]

  • Mohammad Tavakol 1
  • Mohammad Ali Fateminia 2
چکیده [English]

Satellite is one of the most important means of communication in today's world. There are two basic standpoints regarding the use of satellite. One looks at the positive aspects of its application and the other concentrates on its negative effects. This paper intends to study the influence rate of the satellite TV in Tehran and tries to apply a sociological approach to explain it. The purpose of this study is a critical analysis of the performance of the national media, and that of the satellite. The method used is survey. The statistical population is the Tehrani citizens aged over 18, the sampling method is cluster and simple random, and the sample size is 400. Among the findings of this study is that approximately 60 percent of the residents have satellite. They have considered the satellite programs to be attractive, and expressed a low reliability for the internally broadcasted TV networks. The respondents, on the other hand, have stated that the national media programs are noble and propagate religious and national values. They believed that satellite programs play a role in the promotion of violence and immorality. Citizens are considered to possess an appropriate media literacy and well aware of the negative impact of satellite, but having no internal alternative to substitute it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Satellite
  • Satellite
  • Media
  • Values
  • social gaps and family