پدیدارشناسی پل ویریلیو

چکیده

پل ویریلیو یکی از متفکران پست مدرن فرانسه است. ویریلیو بر روی حوزه‌های مختلفی کار کرده و یک فیلسوف میان رشته‌ای شناخته می‌شود. ویریلیو برای تبیین چگونگی آشکار شدن جهان بر ما، یا همان پدیدارشناسی بر وجهه‌ای از امور تاکید می‌کند که تا کنون ناشناخته مانده است و در این مسیر دچار افراط شده است. عمده تمرکز ویریلیو بر سرعت است و او معتقد است که سرعت نقش مهمی در درک ما از جهان دارد و تا جایی پیش می رود که معتقد است این سرعت است که جهان را روشن می کند. ویریلیو گنگ و مبهم می نویسد و این ویژگی باعث انتقادات شدیدی از او شده است. همچنین، سوکال و بریکمون معتقدند او عمدا از مفاهیم فیزیکی به غلط استفاده کرده تا نظریه های خود را اثبات کند.

کلیدواژه‌ها