فردگرائی جدید و تلفن همراه: تکنولو‍ژی فردگرائی و هویت

نویسنده

استاد گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

موبایل نه صرفا بعنوان یک تکنولوژی جدید مخابراتی، بلکه به عنوان یک صنعت همه رسانه ای فرد مورد توجه مطالعات فرهنگی قرار می گیرد. فردگرائی پدیده ای است که محصول تحولات مربوط به حوزه فهم، تجربه اجتماعی و توسعه تکنولوژی های ارتباطی است که ابزار مند شدن آن با موبایل، وجوه جدیدی از فهم فردیت را بازتولید کرده است. این سئوال جدی مطرح است که آیا تا کنون تجربه فردی و در عین حال تجربه های اجتماعی فرد با "تکنولوژی فردی"، ابزارمند شده است یا خیر؟ به نظر می رسد همه صنایع ارتباطی قبلی ضمن فردی بودن، به حوزه فردی فرد استقلال نمی بخشیده و بستر توسعه فردی را فراهم نمی کرده است. موبایل مهمترین تکنولوژی فردی است که ضمن ایجاد "خلوت مستقل فردی" رابطه اجتماعی فرد را در یک بستر شبکه ای معنا دار کرده است و می توان از آن تعبیر به "تکنولوژی همه رسانه ای فردی" نمود.در این مقاله ابتداء نگاه مفهومی و نظری خواهیم داشت به جنبه های فردی و هویتی موبایل و سپس با نگاه به عناصر توسعه فردی موبایل به تحلیل مطالعه موردی که نگارنده در خصوص ارتباط موبایل با هویت فردی و زندگی روزمره داشته است، پرداخته خواهد شد. در بخش دوم مقاله ابعاد کمی مطالعه منعکس می شود و در بخش سوم نتایج کیفی تحیق در قالب جنبه های شخصی و خصوصی موبایل مورد بحث قرار خواهد گرفت

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

New Individualism and Mobil Phone: Technology of Individualism and identity

نویسنده [English]

  • Saied Reza Ameli
چکیده [English]

Mobile phone is not only as a telecommunication technology but it is also a technology that facilitates the connection of all other media communication channels. Accordingly, mobile phone can be considered as a revolutionary phenomenon and a mega trend in the new social life of individuals. In this sense, mobile phone is a critical subject for cultural studies that enables researchers to examine interdisciplinary aspects of new forms of individuality. In this paper, mobile will be examined as the most comprehensive instrument that equips individuals with means of constructing their private space. It is claimed here that this enables them to be ‘on’ constantly every where. In order to account for the claims made here, the paper, first explores conceptual and theoretical aspects of mobile, power and individuality and then it will analyze the individual development in relation to mobile phone as the main focus of the paper. Finally, using the research and case study results, some aspects of personal and private issues related to individual, society and family will be discussed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mobile Phone
  • individuality
  • Individual Identity
  • Everyday Life SMS
  • Individual Technology
  • Immediate Connectivity
  • Immediate Culture and Private Sphere of life