اثرات ارتباط پایدار بر رفتار مصرف کننده: مطالعه موردی استفاده کنندگان موبایل در ایران

نویسنده

دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله بر اساس مشاهدات نگارنده و مصاحبه های موردی به طور کلی در این خصوص بحث می کند که چگونه تلفنهای همراه سبک زندگی ایرانیان را تغییر داده اند، به عنوان تسریع کننده بروز رفتارهایی منزجر کننده عمل کرده اند، و نیز چگونه در ایجاد نوع تازه ای از رفتار مصرف کننده و ارتباطی تأثیر گذاشته اند. مقاله به بررسی ایجاد کدهای کاملا جدید اجتماعی در ایرانبوسیله رفتار مردم می پردازد. در این مقاله این مسئله مورد توجه قرار خواهد گرفت که چگونه امکان استفاده از یک تلفن همراه، حداقل در مراحل اولیه نفوذ در جامعه، به یک ارزشاجتماعی تبدیل می شود. مقاله به تناقضات موجود میان رفتار فردی و استفاده از تلفن همراه در مکانهای عمومی می پردازد که به معنی صحبت کردن در جایی است که افراد دیگر می توانند آنرا بشنوند. مقاله برخی موضوعات را در خصوص ماهیت تغییر یابنده سبک زندگی ایرانیان مورد توجه قرار می دهد که به خاطر ورود تلفنهای همراه به بازار مصرف ایران بروز کرده است: اینکهآیا مردان بر خلاف استفاده از تلفنهای ثابت، بیشتر از زنان وقت خود را با صحبتهای تلفنی میگذرانند؛ اینکه آیا استفاده از تلفنهای همراه فقط به گروههای سنی مشخصی اختصاص دارد؛ اینکه آیا طبقه و ثروت در تملک تلفنهای همراه نقشی اساسی دارد یا نه؛ و اینکه آیا گسترش فرهنگ استفاده از تلفنهای همراه موجب کاهش استفاده از باجه های تلفن همگانی خواهد شد یا نه. مقاله خاطرنشان می کند که تلفن همراه با از بین بردن سلسله مراتب قدیمی موجب ایجاد فضای فردگرایانه گسترده تری میگردد: امکان انجام مکالمات خصوصی تر را فراهم می کند؛ هیچ کس نمی تواند انواع ارتباطات راه دور را کنترل نماید؛ و تلفن دیگر جزو دارایی های سازمانهای دولتی محسوب نمی شود. در عصر تلفنهای همراه، این افراد، و نه جامعه، هستند که نقش اصلی را ایفا می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Constant Touch on Consumer Behavior: The Case of Iranian Mobile Users

نویسنده [English]

  • Ali Asghar Saeidi
چکیده [English]

The main objective of this paper is to argue how the mobile phones have transformed Iranian life style and how the arrival of mobiles has been a catalyst for revolt, or revolting behavior, depending on people’s perspectives, and has launched a new consumer behavior and has changed our relationships. The paper explains how the people’s behavior has developed a whole new social code in Iran. It is argued that the social value of being able to make a phone call at any time will also be extremely large. The paper discusses the contradiction of individualist behavior and being more publicly using mobile phone, that is to say, it used to be that you had to make an effort to overhear other people's conversations. The paper investigates several questions relating changing lifestyles such as whether men spend more time on the phone than women in Iran after the arrival of Mobile phones, whether mobile phones are just the preserve of certain age group, whether class and wealth play a major part in mobile phone ownership, and whether the expansion of mobile culture will be influenced the removal of phone boxes. The paper points out that the Mobile expands the space for individualism by asserting itself against old hierarchies: people allow having more than a private mobile phone; nobody controls all forms of long-distance communication, and the phone is not the property of state organizations. In the age of mobile phones, it is the individual, and not the society that play the Major role.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Iranian life style
  • mobile phone culture
  • Consumer behavior
  • class