بومی‏ کردن نظریه کنش ‏ارتباطی برای تحلیل فرآیند توسعه و مدرنیته در ایران

نویسندگان

1 استاد گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 استادیار پژوهشکده ارتباطات و مطالعات رسانه، پزوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

چکیده

این مقاله یک کوشش نظری-پژوهشی است که در آن امکان ارزیابی وضعیت توسعه در ایران از طریق تعدیل مفروضات نظریه کنش ارتباطی هابرماس و انطباق آن با شرایط ایران فراهم می‏ شود. از جمله یافته های این کوشش نظری یکی تغییر نسبت میان عقلانیت و فقدان آن در مفاهیم دوگانه سنت و مدرن است. دومین یافته این مقاله امکان تغییر زیست جهان سنتی حالتی است که در آن نهادهای سنتی مستقر می ‏باشند. تجریه ایران نشان می‏دهد که نظام باورها به عنوان مبنایی بومی در گسترش کنش ارتباطی در ایران عمل کرده است. این یافته ها نشان می‏ دهد که نظریه کنش ارتباطی می‏ تواند به عنوان یک نظریه توسعه در ایران بومی شود و جریان توسعه در ایران را تبیین کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Localizing theory of communicative action for an analysis of the development and modernity process in Iran

نویسندگان [English]

  • Hamid Abdollahyan 1
  • Seyedeh Zahra Ojagh 2
چکیده [English]

This paper is a theoretical-empirical attempt in which we will try to examine the development status of Iran based on the modified postulates of Habermas’s theory of communicative action. We will also examine the compatibility of this theoretical framework to Iran’s social conditions. The primary findings of this attempt include: first and at the theoretical level, a change in the relationship between on one hand, the dichotomous concepts of rationality and lack of it and, on the other hand, their attribution to the dichotomy of tradition and modern. The second finding relates to the proposition that; a change in life-world in a situation in which tradition is still dominant is possible. The Iranian experience indicates that the belief systems have acted as an indigenous base for the development of communicative action in Iran. These findings indicate that Habermas’s theory of communicative action is capable of being treated as a development theory that can be localized and be used to explain the development process

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tradition
  • modern
  • Life-world
  • Rationality
  • Communicative Action
  • understanding