تغییرات نقش زن در سینمای ایران

نویسندگان

1 استاد تمام، گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد ارتباطات از دانشگاه تهران

چکیده

با بررسی و مقایسة فیلم‌های سینمایی قبل و بعد از خرداد 1376 درمی‌یابیم که مضامین و محتوای اصلی بیشتر فیلم‌های بعد از این تاریخ در ارتباط با موضوعات زنان است. سؤالی که این پژوهش درصدد پاسخ دادن به آن است این است که با توجه به تفاوت سیاست های فرهنگی در دو دوره قبل و بعد از خرداد 76، بازنمایی زنان در سینمای این دو دوره دارای چه تفاوت‌هایی در مضامین و محتوا می‌باشد؟ چهارچوب نظری مورد استفاده در این مقاله نظریه بازتاب در جامعه شناسی هنر است. این نظریه مبتنی بر این فرضیه است که هنر آیینة جامعه و منعکس کننده ویژگی های آن است. روش تحقیق اسنادی و تکنیک مورد استفاده تحلیل محتوای کمی است. فرضیه ما این است که "تفاوت معناداری بین بازنمایی زن در سینمای بعد از دوم خرداد و سینمای قبل از آن وجود دارد". یافته ها نشان داد که بازنمایی زن در دو دورة مورد بررسی تغییرات و تحولات چشمگیری کرده است. و این تغییرات در موارد مختلفی چون: میزان حضور زنان در فیلم‌ها، کیفیت مشاغل، نوع پوشش، طبقه اجتماعی، نوع بهره‌گیری از محصولات فرهنگی، نوع مهارت‌های فردی، مضامین دیالوگ‌ها، میزان تحصیلات، اعتقادات، زبان، مکانیسم حل مشکلات شخصی و خانوادگی و غیره بوده است. نتیجه کلی اینکه تغییر در سیاست گذاری های فرهنگی در سینمای ایران باعث شکل‌گیری گونة متفاوتی از بازنمایی زن در فیلم‌های بعد از سال 1376 شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Female Role Changes in the Iranian Cinema

نویسندگان [English]

  • Azam Ravadrad 1
  • Masoud Zandi 2
چکیده [English]

Examination of feature films before and after Khordad the second of year 1997 shows that the content of most movies made after this date is in relation to women subjects. The question that raises here is that considering the difference between cultural politics in the two periods, how representation of women would be different in respect to their contents and subjects.

Theoretical framework of this article is the reflection theory in sociology of art. This theory is based on considering art as a mirror, which reflects social characteristics of a given society. The method is documentary using the technique of quantitative content analysis. Our hypothesis is that “there is a meaningful difference between representation of women in two periods before and after Khordad the second”.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Female role
  • cinematic changes
  • cultural changes
  • Typology