نقش رسانه در تصمیم ‏گیری سیاست خارجی: یک چارچوب نظری

نویسندگان

دانشجو کارشناسی ارشد ارتباطات (مدیریت رسانه)

چکیده

نگاهی اجمالی به این مقاله نشان می دهد ؛ رسانه‏ ها در تمام مراحل فرایند شکل‏ گیری سیاست خارجی نقش دارند و رهبران سیاسی رسانه ها را از جنبه‏ های ملی و بین ‏المللی مورد توجه قرار می دهند. بر اساس یافته های این مقاله محیط رسانه ‏ای دوسویه به صورت اساسی در مطبوعات یا در صحنة مدیریت یا در مدیریت ‏رسانه مورد توجه واقع می‏ شود. نقش رسانه ها در فرایند تصمیم گیری پیچیده است. زمانیکه رویدادی در صحنة بین المللی اتفاق می‏افتد، رهبران سیاسی آن واقعه را از طریق رسانه ها دنبال می‏ کنند. این اطلاعات از طریق ترکیب تصاویر مختلف پردازش می‏شوند و از طریق سیاست یا فرایند ساخت تصمیم دنبال می‏شود. مشاوران رسانه ای و کارشناسان روابط عمومی در این جریانات دخالت کرده و مشارکت می کنند؛ مقامات رسمی با آنها مشورت نموده و نظرات و عقاید آنان را مورد رسیدگی قرار می دهند. در نهایت، زمانیکه آنها سیاستشان را تعریف کرده و آن سیاست‏ها را با ابزارهای رسانه ای مناسب تطبیق می دهند، به اهمیت رسانه ها پی می‏برند. در مطالعات قبلی از نقش پیچیدة رسانه ها در تصمیم گیری سیاست خارجی غفلت شده‏ است. آنها رسانه ها را به عنوان یکی از کانال های اطلاعاتی رهبران از وقایع و رویدادهای بین ‏المللی توصیف می کنند که به مثابة ورودی فرایندِ تصمیم گیری محسوب می‏شد. واقعیتهای مطرح شده نشان دهنده آن است که این دیدگاه ها موضع رسانه را تضعیف کرده و باید از لحاظ نظری بر تحقیقات و مطالعات کاربردی با رویکرد پیچیدة نقش قاطع رسانه ها در سیاست خارجی تاکید شود. این مقاله چارچوب تحلیل تصمیم گیری سیاست خارجی را توسعه داده و سعی می‏کند تا بعضی از نواقص و موانع موجود در این گونه مدلها را مرتفع کرده، ترکیب فرایندهای پیچیدة رسانه ای را در تصمیم‎‏ گیری وارد کرده و همچنین نقش مطبوعات و تلویزیون را در ساخت سیاست‏گذاری منعکس کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of the Media in Foreign Policy Decision-Making : A Theoretical Framework

نویسندگان [English]

  • Hossein Basirian Jahromi
  • Behnam Rezagholi-zadeh
چکیده [English]

This paper maintains that media are involved in all stages of foreign policy formulation processes and that political leaders take media role into consideration in its national and international aspects. Moreover, the paper argues that this double-edged media environment is considered mainly in the publication, or media management stage.

The involvement of the media in this decision-making process is complex. When an external, international event occurs, political leaders learn about it from the media. This information is processed through various image components and than the policy or decision, formulating process is set in motion. Media advisors and PR professionals participate in the process; officials consult with them and consider their advice. Finally, they consider the media when they define their policy and match to it the appropriate media tools.

Past studies of foreign policy decision-making neglected to deal with this complex role of the media. They described the media (if at all) as one of the channels of informing leaders of international events, as input for the decision-making process. Actual reality demonstrates that this perspective minimizes the place of the media and therefore it should be dealt theoretically as well as in applied research case studies using a more complex approach emphasizing the crucial role of the media in foreign policy. The paper develops and presents a framework for the analysis of foreign policy decision-making, which tries to compensate for some of the flaws of existing models in the field, incorporating the complex processes of media input into decision-making, as well as reflecting the role of the press and TV in the formulation stage of policy-making

کلیدواژه‌ها [English]

  • Foreign Policy formulation
  • Media
  • double-edged media environment
  • Media Management
  • decision-making