دنیای مجازی: بازار اطلاعاتی دموکراتیک توانا ساز یا سراب محدود کننده؟

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مطالعات فرهنگی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 استاد گروه ارتباطات دانشگاه بردلی،‏ آمریکا

چکیده

این مقاله با استناد به نظریه ژاک الول در مبحث شیدایی انسان به تکنولوژی مدرن، به طور مختصر فوایدی چند در مورد خصلت دموکراتیک دنیای مجازی را بررسی کرده، سپس محدودیت ها و دل نگرانی های مربوط به آیندهء دنیای مجازی را موشکافی می کند. علیرغم محدودیت های ناشی از شکاف دیجیتالی و موانع تحمیل شده توسط قدرتمندان، دولت ها و شرکت های تجارتی ذینفع در خلق، اداره و کنترل دنیای مجازی، این مقاله بر خصلت دموکراتیک دنیای مجازی تاکید می کند و به جامعهء فاضلهء مدنی رسیدن را از طریق مشارکت مردمی در حوزهء عمومی هابرماسی دنیای مجازی امکان پذیر می‏ بیند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cyber World: An Enabling Agora or a Constraining Mirage?

نویسنده [English]

  • Ali Zohoori 2
چکیده [English]

This article is based on Jacques Elull's notion of "fascinated people" in relation to technique and technology. It briefly reviews some of the advantages of the democratic aspects of the cyber world and analyzes the limits and future worries regarding the cyber world. Notwithstanding the limitations on the creation, management, and control of the cyber world resulting from the digital divide and constraints imposed by government and corporate interests, this article stresses the democratic nature of the participatory attribute of the cyber world. The article advances the possibility that through peoples' participation in the cyber world's public sphere a world utopian civilization is possible.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cyber world
  • technological fascination
  • Democracy
  • information market
  • Public Sphere
  • disinformation