نظریه اقتصاد سیاسی و پژوهش های ارتباطاتی

نویسندگان

1 استاد گروه ارتباطات دانشگاه کوئینز ، کانادا

2 محقق دانشگاه کوئینز، کانادا

چکیده

این مقاله با ارائه تعریفی از رویکرد اقتصاد سیاسی کار خود را شروع کرده و پس از معرفی ویژگی های بنیادی آن به توصیف مکاتب فکری اصلی این رویکرد می پردازد. در ادامه، این مطلب مورد بررسی قرار می گیرد که محققان ارتباطات در اخذ کدام چارچوب نظری به انجام پژوهش در زمینه ی رسانه های توده ای و تکنولوژی های اطلاعاتی پرداخته اند. در این قسمت سعی بر این است که مشخص شود در رویکردهای پژوهشی به کارگرفته شده در آمریکای شمالی، اروپا، و جهان سوم بر چه چیزهای تاکید شده است. موضوع بعدی که این مقاله به آن می پردازد، توصیف فرآیند بازاندیشی در اقتصاد سیاسی ارتباطات است که با ارائه پیشنهادهایی در زمینه فرضیه های فلسفی این رویکرد همراه است. این مقاله رویکردی در دانش را جستجو می کند که هم واقعیت مفاهیم و مشاهدات را بپذیرد و هم در رد این دیدگاه بکوشد که همه تبیین ها قابل تلخیص به یک علت اساسی نظیر اقتصاد یا فرهنگ هستند. بازاندیشی در اقتصاد رسانه ای همچنین تاکید ویژه ای بر تغییر اجتماعی، فرآیندهای اجتماعی و روابط اجتماعی دارد و از این لحاظ نیز در نقطه مقابل دیدگاه سنتی قرار می گیرد که نقطه عزیمت خود را ساختارها و نهاد های اجتماعی قرار می دهد. با دستور کاری که ارائه شد، این مقاله به معرفی سه فرآیند می پردازد که، در واقع، می توانند نقاط شروعی برای انجام پژوهش هایی در زمینه اقتصاد سیاسی باشند. کالایی سازی، فرآیندی است که طی آن چیزهایی که به نوعی برای استفاده ارزشمند می باشند به کالاهایی تبدیل می شوند که در بازار قابل مبادله باشند. برای نمونه می توان به فرآیندی اشاره کرد که طی آن داستانی که برای جمعی از دوستان جالب بوده است تبدیل به فیلم یا رمانی برای فروش در بازار می شود. فرآیند دوم، فضایی شدن است که عبارت است از فرآیند غلبه بر موانع جغرافیایی به واسطه رسانه های توده ای و تکنولوژی های ارتباطی. برای نمونه، تلویزیون با تصویرهایی که از رویدادهای مختلف سراسر کره زمین جمع آوری می کند و یا شرکت هایی که با استفاده از ارتباطات کامپیوتری به سازماندهی تجارت در مقیاس جهانی پرداخته و امکان دسترسی به بازارهای مختلف و انتقال کالاها را در سراسر جهان میسر می کنند، بر فواصل مکانی و فضایی غلبه می کنند. فرآیند سوم ساختاربندی است و عبارت است از ایجاد روابط اجتماعی؛ به خصوص روابطی که حول طبقه ی اجتماعی، جنسیت و نژاد شکل می گیرند. اقتصاد سیاسی در رابطه با طبقه ی اجتماعی توضیح می دهد که چگونه نابرابری ها در توزیع درآمد و ثروت بر میزان دسترسی به رسانه های توده ای و تکنولوژی های نوین ارتباطی اثرگذار است و افراد با ثروت و درآمد بیشتر دسترسی بیشتری به رسانه ها و تکنولوژی های نوین ارتباطی و اطلاعاتی دارند. نتیجه گیری پایانی این مقاله به توصیف این مطلب می پردازد که چگونه اقتصاد سیاسی بازنگری شده، به واسطه ی اصول مشتق شده از مطالعات فرهنگی و علم خط مشی، پاسخگوی چالش های پیش روی خواهد بود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Political Economic Theory and Communication Research

نویسندگان [English]

  • Vincent Mosco 1
  • David Lavin 2
1
2
چکیده [English]

This paper provides an overview of the political economy approach to communication studies. The paper begins by defining the approach, identifies its fundamental characteristics, and maps major schools of thought. From here, it proceeds to examine how communication scholars have drawn on the theoretical framework to carry out research on the mass media and information technologies. The paper then describes the process of rethinking the political economy of communication by proposing the means to address its philosophical assumptions. Specifically, it calls for an approach to knowing that accepts the reality of both concepts and observations and rejects the view, prominent in some theories, that all explanations can be reduced to one essential cause, such as the economy or culture. Rethinking political economy also emphasizes social change, social processes and social relations over the traditional tendency in political economy to start from social structures and institutions. Putting this agenda into practice, the paper identifies three processes that make up the main starting points for political economy research. Commodification is the process of transforming things valued for their use into marketable products that are valued for what they can bring in exchange. Spatialization is the process of overcoming the constraints of geographical space with, mainly, mass media and communication technologies. Structuration is the process of creating social relations, mainly those organized around social class, gender and race. The paper concludes by describing how this renewed political economy of communication responds to challenges on its borders from the disciplines of cultural studies and policy science.

کلیدواژه‌ها [English]

  • political economy
  • communication theory
  • critical media studies
  • social class