مفهوم" رس"

نویسنده

دکترای ارتباطات با گرایش روزنامه نگاری از دانشگاه شفچنکو - پژوهشگر آزاد

چکیده

نویسنده با ارائه‌ی این مقاله به معرفی " رس " به عنوان واحد پیام پرداخته است. "رس" کوچکترین واحد ساختمانی پیام است که معنا را در گیرنده، پدید می‏آورد . عینی نبودن " رس " به طور مستقیم، عاملی شد تا از علم فیزیک و زیست شناسی برای شناسایی آن بهره گرفته شود. البته هر چند علوم ارتباطات، فیزیک و زیست شناسی در ظاهر از سه مقوله‏ی مجزا سخن به میان می‏آورند اما همانندی و نقاط مشترکی در سازه های بنیادین هر یک از این سه علم وجود دارد. این وجوه مشترک به شناسایی بیشتر واحد پیام های ارتباطی کمک می‏کند. نویسنده، علوم پایه را کانال ارتباطی مطلوبی برای یافتن مفهوم رس می‏داند و به ویژه‏گی‏ها و مشخصه‏هایی برای رس به عنوان واحد پیام دست یافته است. برخی از این مشخصه‏ها عبارتند از : تعادل سیستم‏های ارتباطی بر مبنای دو مولفه‏ی نیاز و تراکم، ارتباط خطی یکسان با محیط، انتقال فعال و غیر فعال، مسئولیت مشخص در اجزاء پیام، پیروی از قانون شکست نور، بر هم کنشی با میدان رس دیگر، پدیده ی تابش اطلاعاتی، جهش، همانندسازی و تکثیر، رابطه با رس پیشین به عنوان خاستگاه شکل‏گیری، دیالکتیک مبتنی بر نظم و بی‏نظمی، ایجاد زنجیره و شبکه‏ی رس، نیروهای درونی که در شدت تأثیر گذاری بر مخاطب موثرند، فراگرد اثر گذاری و تأثیر پذیری، ضریب تأثیرگذاری، تبدیل سازی انرژی از حالتی به حالت دیگر، برخورداری ازحرکت های موجی و حالت های بازتابی. در ضمن باید توضیح داد که نام "رس" برگرفته از ابتدای نام خانوادگی نویسنده مقاله است که در عین حال ابتدای دو واژه ی انگلیسی گیرنده و فرستنده را نیز در خود جای دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Concept of "Ras"

نویسنده [English]

  • Iraj Rastegar
چکیده [English]

The author of this paper tries to introduce the concept of RAS as a unit of communication. RAS is the smallest constructing unit of a message and it produces the meaning of a message in the receiver. Since RAS is neither objectively nor directly observable, the sciences of physics and biology are utilized in the study of this concept. Though communication science, physics, and biology seem, on the surface, three distinct categories, there are certain similarities as well as commonalities in the basics of these branches. These commonalities have contributed to the identification and conceptualization of RAS as the unit of communication. The author is of the opinion that hard sciences provide a proper route to understand the concept of RAS, and has found certain features and characteristics which provide a proper ground for the analysis of the communication unit. Some of these features are equilibrium in communication systems (on the basis of two factors: ‘need’ and ‘density’), similar linear relationship with the environment, active and passive transference, distinct responsibility in communication units, concordance with the law of light refraction, superimposition with a different RAS field, information reflection phenomenon, simulation and multiplication, mutation, relationship with a former RAS as the origin of a new formation, dialectic of order and disorder, the formation of a RAS chain or network, the internal forces which are important in the effectiveness of a message on the audience, effectivity and susceptibility cycle, effectivity index, the mutability of energy from one form to another, RAS wavy movements, and refraction states.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ras
  • Communication
  • Message
  • Information
  • Sender
  • Receiver