اینترنت و هویت اجتماعی

نویسندگان

1 دانشیار گروه برنامه ریزی اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران

2 استادیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله تاثیر اینترنت بر برخی از ابعاد هویت اجتماعی (از جمله هویت دینی، هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی) را با استفاده از روش پیمایشی مورد مطالعه قرار داده است. این مطالعه در شهر سنندج در میان دو گروه از دختران، یعنی آنهایی که از اینترنت استفاده می کردند و آنهایی که از اینترنت استفاده نمی کردند، صورت گرفته است. این مطالعه و تحلیل یافته ها نشان می دهد که میان دو گروه مذکور به لحاظ هویت دینی،‏ هویت قومی، هویت خانوادگی و هویت شخصی تفاوت معناداری وجود دارد و هویت دینی، قومی و خانوادگی و هویت شخصی در افراد گروه اول، نسبت به افراد گروه دوم از قوت کمتری برخوردار بود. به نظر می رسد این موضوع از یک سو نشانگر کاهش تاثیر کانال های سنتی در فرایند هویت سازی و از سوی دیگر بیانگر تحول کیفی مولفه های هویت یابی در عصر جدید است که غالبا خارج از کنترل مراجع سنتی و غیر‏رسمی (خانواده، قومیت و دین) و ساختارهای رسمی (نهادهای متولی نظارت اجتماعی و برنامه ریزی فرهنگی) قرار دارد . نتیجه این که، باوجود تلاش نهادهای سنتی رسمی و غیررسمی در هدایت هویت های فردی و اجتماعی، استفاده از اینترنت بر هویت اجتماعی افراد مورد مطالعه تاثیر تعیین کننده ای داشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet and Social Identity

نویسندگان [English]

  • Ali Shakoori 1
  • Maryam Rafatjah 2
چکیده [English]

The objective of this paper is to probe the effect of the internet on some aspects of social identity (such as religious, ethnical, familial and individual) in the city of Sanandaj, using survey research method. The research was conducted amongst two groups of girls: those who were using the internet and those who do not. The analysis of data revealed statistically significant differences between the two groups. The religious, ethnical, familial and personal identities in the former group are weaker than the latter group. This could be an indication of decreasing effect of traditional canals in the identity-building process of girls on one hand, and that an sign of qualitative change in identity-forming components in modern age on the other that are not under the control of traditional and non-official (family, ethnicity and religious) resources as well as that of official structures (institutions in charge of social control and cultural planning). The paper concludes that despite attempts done by traditional, official and non-official institutions in directing social and individual identities, yet the use of the internet has significantly affected the social identity of the respondents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internet
  • Social Identity
  • information technologies
  • Identity Crisis