تأثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی :مطالعه موردی افراد مهاجر و بومی طایفه دهدار فارس

نویسندگان

1 استادیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

2 استاد گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه شیراز

3 دانشجوی دکتری، علوم کتابداری و اطلاع رسانی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

این تحقیق به ارزیابی چگونگی ورود فرآیند مدرنیزاسیون به‏ویژه فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی به طایفه‏ی دهدار پرداخته است. به این معنا که طایفه‏ی دهدار تا چه اندازه در معرض اشاعه‏ی فنآوری‏های ارتباطی متعلق به دوران مدرن قرار گرفته است. سپس نحوه‏ی تاثیر فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی بر سبک زندگی افراد طایفه‏ی دهدار را ارزیابی می‏کند. طایفه‏ی دهدار به‏ویژه از زمان اجرای اصلاحات ارضی با شدت بیشتری در معرض اشاعه‏ی فنآوری‏های ارتباطی قرار می‏گیرد. تعداد جمعیت مورد مطالعه 404 نفر بوده که تعدادی از آنها در روستای دهداری و تعدادی از آنها در شهر شیراز سکونت دارند. نتایج تحقیق نشان می‏دهد که افراد طایفه دهدار، حتی در معرض فنآوری‏های ارتباطی و اطلاعاتی مانند تلفن همراه، ماهواره و اینترنت نیز قرار گرفته‏اند و همین امر بر تغییر سبک زندگی آنها از سنتی به مدرن تأثیر گذاشته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ICT Effects on Life Styles; A Case Study of Native and Migrated

نویسندگان [English]

  • Abdolali Lahsaeizadeh 1
  • Esfandiar Ghafarinasab 2
  • Ali Asghar Moghadas 1
چکیده [English]

The aim of this study is to examine how the modernization process, especially through introduction of ICTs into the Dehdar's clan, affected Dehdar clan in the Province of Fars. Also, it will examine the question to what the new ICTs affected the clan’s life style, with a special focus on the lifestyle of Dehdar's clan. The paper will also indicate how these changes led to the changes in their lifestyle from traditional lifestyle to modern one. The process of changes are more triggered by diffusion of modern technology since implementation of land reform in Iran in 1962. The target sample population for this study included 404 individuals that involved both native and migrated individuals to the city of Shiraz who continue to live in this city. The result of this study indicated that ICTs such as mobile, satellite TV and internet affected the clan member’s lifestyles and contributed to the transformation of traditional lifestyle to modern lifestyle The aim of this study is to examine how the modernization process, especially through introduction of ICTs into the Dehdar's clan, affected Dehdar clan in the Province of Fars. Also, it will examine the question to what the new ICTs affected the clan’s life style, with a special focus on the lifestyle of Dehdar's clan. The paper will also indicate how these changes led to the changes in their lifestyle from traditional lifestyle to modern one. The process of changes are more triggered by diffusion of modern technology since implementation of land reform in Iran in 1962. The target sample population for this study included 404 individuals that involved both native and migrated individuals to the city of Shiraz who continue to live in this city. The result of this study indicated that ICTs such as mobile, satellite TV and internet affected the clan member’s lifestyles and contributed to the transformation of traditional lifestyle to modern lifestyle

کلیدواژه‌ها [English]

  • Diffusion
  • life style
  • Information and Communication Technologies
  • traditional
  • modern
  • Immigration
  • Culture