تحلیل محتوای پنهان کتاب قورباغه را قورت بده

نویسنده

فارغ التحصیل کارشناسی ارتباطات گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله به این پرسش پاسخ می دهیم که آیا می توان از کتاب "قورباغه را قورت بده" نظریه ای را درباره ی مدیریت زمان و برنامه ریزی استخراج کرد؟ از این نظر، در این مقاله تلاش می شود تا دیدگاه نظری نویسنده کتاب "قورباغه را قورت بده" نسبت به مدیریت زمان و برنامه ریزی ارزیابی و تحلیل شود. برای تعیین الگوهای نظری بکار رفته در این کتاب از نظریه نوآوری راجرز و از روش تحلیل محتوای پنهان استفاده شده است. در ابتدا در خصوص تعریف نظری راجرزو تحلیل محتوا، مطالبی ارائه می شود و سپس به تحلیل عناصر موجود در کتاب خواهم پرداخت. در پایان به تعیین شاخصهای نظری کتاب اشاره می کنم . در پایان، نشان می دهم که پاسخ به پرسش ما مثبت بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Content Analysis of the Book: “Eat the Frog”

نویسنده [English]

  • Saeideh Hajinejad
چکیده [English]

This paper will answer the question: is it possible to extract elements of a theory on managing time and planning from the book: “Eat the Frog”. From this point of view, this paper attempts to evaluate and analyze the theoretical approach of the author of the book. In order to determine the theoretical patterns used in the book I will use the innovation theory of Rogers. In order to answer the above question I will first introduce Rogers’s definition of theory and what I mean by content analysis and then I will analyze the elements used in the book to specify the theory of managing time and planning. In the end, I will show that the answer to the question has been positive.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Content analysis
  • Innovation
  • Book
  • managing time
  • Planning