اینترنت و هویت در پنج هویت قومی ایرانی

نویسندگان

1 دانشیار گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد انسان شناسی گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

این مقاله در هنگام آغاز پژوهش در سال 1384 به‌عنوان یکی از نخستین گام‌های پژوهشی در تلفیق دو مقوله اینترنت و قومیت در ایران محسوب می شد به همین جهت این مقاله از یک رویکرد انسانشناسانه استفاده می کند تا مسائل هویتی اینترنتی را به طور ترکیبی تحلیل کند. این مقاله به علت انتخاب چند گروه قومی به عنوان جامعه مورد مطالعه ناگزیر با نگاهی کلی به چگونگی عملکرد گروه‌های مزبور در فضای مجازی پرداخته است تا مبنایی بر مطالعات مشابه در کشور فراهم آید. پدیده اینترنت به‌ مثابه یک رسانه الکترونیکی جهان‌گستر و به واسطه برخی ویژگی‌های منحصر به‌فرد خود موقعیتی خاص را برای روابط انسانی به وجود آورده که خود حوزه‌ای ویژه برای انسان‌شناسی پدید آورده است. از مهم‌ترین این ویژگی‌ها، امکان خلق فضاها و اجتماعات مجازی است که به‌دلیل حضور کاربران اینترنتی از سراسر جهان، فرایندهای اجتماعی/فرهنگی چشمگیری در آ‌نها پدید می‌آیند. در واقع در صورت برخورداری از امکانات ضروری برای استفاده از اینترنت، افراد و گروه‌های بسیار متنوعی در این حیطه به شکل‌ها و با اهداف گوناگون حضور دارند که هر یک به‌طور بالقوه از قابلیت تبدیل شدن به سوژه‌ای انسان شناختی برخوردارند. در این مقاله، مقوله قومیت در پنج جماعت قومی ایرانی (آذری، بلوچ، ترکمن، عرب و کرد) مد نظر قرار گرفته و سعی شده است تا با نگاهی انسان شناسانه به مطالعه عملکرد اینترنتی آنها پرداخته شود. یکی از مهم‌ترین دلایل این گزینش، اهمیت مسائل قومی در جهان کنونی و به‌ویژه در کشورهایی چون ایران است که از دیرباز سرزمینی کثرت گرا و چندقومی بوده و در عین حال نیاز به انسجام و وحدت ملی به مثابه یک شرط اساسی برای بقای سیاسی آن به شمار می‌آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Internet and Identity among five Tribal Groups in Iran

نویسندگان [English]

  • Naser Fakouhi 1
  • Azarnush Ayari 2
چکیده [English]

This paper and its actual research began in 1384 Iranian Calendar (2005) and that time it was one of the first projects that considered internet and ethnography in Iran to be methodologically inter-related. Since we wanted to provide a base for similar studies in Iran, we chose a number of groups for our anthropological study, and we worked on the way these groups operated in virtual space. This line of research originated from the fact that internet as pervasive media has special characters that provide special situation in human communication and therefore provide a field for ethnographic research. We also kept in mind the fact that because global users also operate in the virtual space and create joint communities; therefore, socio-cultural processes must take place there. We have realized that people and groups go to the virtual for variety of purposes and that makes them to change to ethnographic subjects, suitable for our ethnographic observation. In this paper, five Iranian ethnic groups and their internet activities will be studied. We will examine their functions in internet from ethnographic view. One of important reasons we selected these groups is the importance of ethnographic issues in today’s world and especially in Iran. Iran has a number of ethnic groups whose inclusion and national unity are conditioned by political sustainability that depends of how these groups exercise their national identity in internet.

کلیدواژه‌ها [English]

  • cybernetic ethnography
  • Internet
  • virtual space
  • Iranian ethnography
  • Ethnography