مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار ایران در تارنماهای ملی و بین المللی (تحلیل محتوای مطالب سیاسی تارنماهای خبری ایرنا، بی بی سی فارسی و صدای فارسی آمریکا)

نویسندگان

1 استادیار گروه ارتباطات اجتماعی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری ارتباطات اجتماعی گروه ارتباطات اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله به مطالعه تطبیقی ساختار و نحوه پوشش اخبار مربوط به ایران در تارنماهای ایرنا، بی بی سی فارسی و صدای آمریکا-فارسی می پردازد. داده های این مطالعه به روش تحلیل محتوا جمع آوری و تحلیل شده است. این پژوهش با هدف مقایسه ساختار و نحوه پوشش خبری تارنماها (وب سایت ها)ی ایرنا به‌عنوان خبرگزاری رسمی ایران با تارنماهای دو شبکه رادیو- تلویزیونی برون مرزی فارسی زبان بی.‌بی.‌سی و صدای آمریکا با تأکید بر اخبار و رویدادهای سیاسی مربوط به ایران، انجام شده است. جامعه آماری این مطالعه، مطالب خبری مرتبط با ایران در حوزه سیاست و امور خارجی است که در سه تارنمای مورد مطالعه، طی دو هفته آماری و در یک دوره شش‌ماهه (سه ماه آخر سال 1386 و سه ماه نخست 1387) ارائه شده است. حجم نمونه این تحقیق نیز شامل 571 خبر است که به روش نمونه‌گیری سیستماتیک احتمالی طی دو هفته آماری (از هر دو هفته یک روز) انتخاب شده است. واحد تحلیل نیز در این تحقیق "خبر" تعریف شده است. یافته های تحقیق در دو سطح توصیفی و تبیینی ارائه شده است. در جداول توصیفی مشخص شده است که نوع ساختار و نحوه پوشش اخبار در سه تارنمای ایرنا، بی.‌بی.‌سی فارسی و صدای فارسی آمریکا با هم تفاوت دارند. هر سه تارنما عنصر "که" و ارزش خبری "شهرت" را با برجستگی خاصی مورد تاکید قرار داده‌اند که این موضوع، نشان‌دهنده "شخص‌گرا بودن و جهت گیری گفتمانی آنهاست. همچنین بیشتر اخبار انتشار یافته در این سه تارنما "غیرتولیدی" است که از این منظر، سهم ایرنا از دو تارنمای دیگر بیشتر است. از نظر موضوعی موضوع هسته‌ای ایران، کانون توجه اصلی سه تارنمای مورد مطالعه بوده است. تاکید تارنمای ایرنا و صدای آمریکا بیشتر بر "سخت‌خبر" و بی.‌بی.‌سی بیشتر به "نرم‌خبر" یا انعکاس رویداد همراه با اطلاعات تکمیلی بوده است. از میان امکانات تعاملی و چندرسانه ای مورد استفاده در تارنماهای خبری، بیشترین استفاده از "عکس" بوده است. اما برخلاف ایرنا، بی.‌بی.‌سی و صدای آمریکا از ایمیل و پیوند با موضوعات و سایت‌های مرتبط نیز استفاده زیادی کرده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Comparative Study on the Structure and the Content Covering of Political Events of Iran in National and International Websites

نویسندگان [English]

  • Hossein Afkhami 1
  • Alireza Abdollah 2
چکیده [English]

The objective of this study is to offer a comparative analysis of the structure and the content covering of political events of Iran by national and international websites. The structure of the research was based on then logic of content analysis. The main focus of this paper is on a comparative study on the structure and the content covering of political events among IRNA website as an Iranian official news agency and BBC-Persian and VOA sites. We will examine how these sites chose to put their emphasis on Iran’s political events. Statistical society in this study is consisted of all Iran news in the area of political and foreign affairs. The study was done in six-month period from January to June 2008. The sample size of this study included some 571 news and the sampling was done based on a random and systematic sampling during a two-week period. The unit of analysis was considered to be news. Descriptive and analytical findings indicate that there is a difference between IRNA, BBC-Persian and VOA. Each of the three websites put emphasis on “who” and news values considering the issue of reputation of the prominent people. This tendency indicates their personal idealism. All the news in the three websites is considered not to have been produced by the site and the share of IRNA in unproductiveness is more than the other three. Nuclear weapon was the main topic of the mentioned sites. A greater volume of news in IRNA and VOA were based on “hard news’ than BBC while BBC focused more on “soft news” along with follow-up information. News websites mostly use “photo” from all the facilities of multi-media. Unlike IRNA, BBC and VOA used more E-mail that was relevant to the subject matters of their sites.

کلیدواژه‌ها [English]

  • News
  • Iran
  • News websites
  • IRNA
  • BBC
  • VOA
  • Content analysis