تحلیلی بر کاربردهای تلفن همراه در بین دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهر تهران

نویسندگان

1 دانشیار گروه جامعه شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناس ارشد پژوهش علوم اجتماعی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر، برگرفته از تحقیقی است که در راستای تحقق دو هدف به شرح زیر انجام شده است: 1- شناخت ابعاد مختلف کاربردهای تلفن همراه و؛ 2- مطالعه عوامل مؤثر بر کاربردهای تلفن همراه. در این مطالعه متغیرهای وابسته بر اساس دو بعد نوع و میزان کاربرد تلفن همراه دسته بندی شدند. متغیرهای مستقل تحقیق نیز مبتنی بر مدل «وبستر و واکشلاگ» در شش دسته که هر دسته خود مشتمل بر چند متغیر بود دسته بندی شدند. این متغیر ها در این مطالعه پیمایشی عملیاتی شده و در پرسشنامه ای به پاسخگویان نمونه که از 600 نمونه یعنی دانش‌آموزان دختر و پسر تهرانی تشکیل می شدند و در مقطع متوسطه تحصیل می کردند، توزیع شدند تا به آنها پاسخ دهند. بر اساس نتایج این تحقیق، بیشتر پاسخگویان کمتر از 3 ساعت در هفته از تلفن همراه استفاده می­کنند و میانگین استفاده از تلفن همراه در میان آنان، 99/5 ساعت در هفته است. همچنین، به‌طور میانگین دانش­آموزان در یک هفته، 121 پیامک ارسال و 129 پیامک دریافت می‌کنند. محتوای پیامک­های ارسالی به‌ترتیب فراوانی عبارتند از: ضرورت‌های روزمره، جک قومی، جک درسی، جک جنسی، تبریک مناسبت‌ها، جوک سیاسی، تسلیت مناسبت‌ها، تصاویر مبتذل. نتایج تحلیلی تحقیق نیز نشان می‌دهد در حالی­که محدودیت ارتباط جمعی تاثیری روی میزان و نوع کاربری تلفن همراه ندارد، در عوض، انگیزه کاربران تاثیر معناداری روی کاربرد تلفن همراه دارد. همچنین، بین میزان زمان صرف‌شده برای مصاحبت با خانواده و میزان کاربری تلفن همراه همبستگی معنادار معکوسی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Analysis of the Various Functions of the Mobile Phone Practiced by High School Male and Female Students in Tehran

نویسندگان [English]

  • Said Moidfar 1
  • Ahmad Ganji 2
چکیده [English]

This paper is the result of a research project performed to serve two main purposes: 1-understanding various dimensions of mobile phone user-defined functions, 2- studying factors affecting modes of using mobile phones. The type and the expense of using mobile phone constitute the two dependent variables of the research. The Independent variables of the research consist of six categories and each category includes various numbers of variables. This categorization takes place on the basis of Webster & Wakshlag Model. The questionnaires of this survey were distributed among 600 random research samples which included male and female high school students in Tehran. The findings of the research revealed that most of the respondents used mobile phones less than three hours per week and the total average mobile use among all samples was about 5/99 hours per week. Also and in the average, the students sent 121 SMSs and received 124 SMSs per week. The content of the students’ SMSs by frequency-order were as follows: everyday job-related necessities, ethnic jokes, educational jokes, sexual jokes, greetings, political jokes, condolence, and pornographic messages. The analytical results revealed that restrictions imposed on mobile phones have no effect on the type and extent of mobile phone use; users’ motivations have significant effect on the use of mobile phone. Also, the finding indicated that there is a significant negative correlation between the amount of time spent for family and the extent of mobile use.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Using
  • Mobile Phone
  • the kind of use
  • the measure of use
  • the motivation of use
  • the field of use